Seguretat i Privacitat

Recomanacions contra fraus

D'acord amb la seva política de privacitat, Liberty Seguros, Companyia de Seguros y Reaseguros, S.A. vol que els usuaris del seu web ubicat a www.libertyseguros.es tinguin el control de la seva informació personal. A tal fi, Liberty no sol·licita per correu electrònic a l'usuari la seva contrasenya o clau d'accés o PIN (número d' identificació personal). Només en el cas que algun usuari decideixi posar-se en contacte amb Liberty mitjançant el correu electrònic rebria de Liberty les dades que ell mateix li comuniqui, que compondran en tot cas, la seva adreça de correu electrònic i, addicionalment, aquelles dades que l'usuari introdueixi en el text del correu electrònic enviat.

Garanties dels usuaris

SSi has estat objecte d'un atac, frau o intent de frau, i has proporcionat informació, comunica-ho als serveis pertinents de les Forces i Cossos de Seguretat.

Per una altra part, Liberty informa a l'usuari que l' Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'autoritat de control independent que vetlla pel acompliment de la normativa sobre protecció de dades. Les normes en matèria de Telecomunicacions i Serveis de la Societat de la Informació atribueixen a l'Agència la tutela dels drets i garanties dels usuaris en l'àmbit de les comunicacions electròniques. Entre elles, la defensa de la privacitat dels usuaris d'Internet en front al Spam.

Política de privacitat

La política de privacitat que a continuació es descriu només és aplicable al Web, no sent responsable Liberty del tractament que sobre aquesta qüestió facin preguntes en aquests webs als que s'accedeixin per mitjà dels hipervincles ubicats en el Web.

Liberty vol que els usuaris visitin el Web sabent que posseeixen el control sobre la seva informació personal.

Addicionalment, com a prova de la bona pràctica comercial de Liberty i per complir amb les regulacions en matèria d'assegurances, Liberty tracta la informació de tots els seus clients i/o beneficiaris amb la més absoluta confidencialitat.

Obtenció i ús de la informació

Si cap usuari decideix posar-se en contacte amb Liberty mitjançant el correu electrònic rebrà Liberty les dades de caràcter personal que ell mateix li comuniqui, que comprendran en tot cas la seva adreça de correu electrònic i, addicionalment, aquelles dades que l'usuari introdueixi en el text del correu electrònic enviat.

Sense prejudici de la informació que en tals casos s'ofereixi a l'usuari a l'accedir a l'aplicació d'enviament del correu electrònic mitjançant els vincles que amb aquest fi s'han introduït en els Termes i Condicions i a la Política de Privacitat, i en acompliment del que s'ha dispost a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), es fa constar que les dades de caràcter personal que per aquest mitjà es proporcionin seran objecte de tractament, estrictament confidencial, amb l'única finalitat d'atendre la petició que per aquesta via es cursi, incorporant-lo a un fitxer el responsable del qual és Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

L'usuari que enviï un correu electrònic autoritza expressament a l'enviar les seves dades el tractament de les mateixes amb la finalitat anteriorment ressenyada.

Liberty compta amb les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de les que és responsable i evitar la seva alteració, pèrdua tractament o accés no autoritzat, en compliment del que està dispost a l'article 9 de la LOPD i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Tot usuari que s'hagi posat en contacte amb Liberty mitjançant el correu electrònic podrà accedir a les dades comunicades, rectificar-les, cancel.lar-les o oposar-se al seu tractament mitjançant un correu electrònic dirigit al webmaster, a través del link disponible al final de la present Política de Privacitat, o bé per correu postal a l'adreça inclosa en els Termes i Condicions.

La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i Liberty no utilitza un canal segur, i les dades transmeses no estan xifrades, pel que Liberty sol.licita als usuaris que s'abstinguin d'enviar aquelles dades personals que mereixin la consideració de dades especialment protegides en els termes de l'article 7 de la LOPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho fan desaconsellable.

El Web està dissenyat per a brindar als nostres clients i possibles clients una manera confidencial d'obtenir informació sobre la nostra companyia, així com dels nostres productes i serveis.

Liberty no ven ni proveeix al seus clients o beneficiaris o tercers cap informació per a llistes de mailing o companyies de màrketing directe, ni envia comunicacions que no hagin estat prèviament sol.licitades pels usuaris. S'entén que l'usuari que cursi una petició per correu electrònic desitja que la mateixa s'atengui i es contesti per Liberty per la mateixa via, incloent-hi, en el seu cas, l'enviament de la informació promocional sol.licitada per l'usuari.

Així mateix, l'informem que l'asseguradora podrà consultar les seves dades, contingudes, en el seu cas, en fitxers comuns relatius a l'incompliment d'obligacions dineràries. A més, en el cas d'impagament de la prima les seves dades podran ser incorporades a aquests fitxers, amb els requisits que estableix la llei.

Amb motiu de la centralització dels processos informàtics i les aplicacions que el grup Liberty Mutual està desenvolupant de manera global i que també afecta a Liberty Seguros, Companyia de Seguros y Reaseguros, S.A., les dades personals dels usuaris ¿incloent-hi les que estan especialment protegides¿ utilitzades per a la prestació dels serveis i la gestió poden ser transferides i emmagatzemades als Estats Units d'Amèrica per Liberty Mutual Insurance Company, domiciliada a Boston (Massachusetts), per a la qual cosa disposa de l'autorització corresponent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Liberty Seguros, Companyia de Seguros y Reaseguros, S.A., conjuntament amb Liberty Mutual Insurance Company, garanteix a tots els usuaris la seguretat i la integritat de les dades, així com la prestació adequada dels serveis.

Els usuaris que vulguin posar-se en contacte amb Liberty Seguros, Companyia de Seguros y Reaseguros, S.A. amb el fi d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel¿lació o oposició poden fer-ho per mitjà de l'enllaç: Exercir els Drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel.lació i Oposició de Dades Personals).

No vull rebre més publicitat

Si no desitja rebre més comunicacions comercials, envieu un e-mail amb el seu correu electrònic, Nom i cognoms i número de DNI, a l'adreça derechosarco@libertyseguros.es.

Entorn segur

A fi de complir amb els requisits legals sobre protecció de les Dades Personals, l'accés a algunes de les àrees del Web se realitza en un entorn segur (sistema de seguretat SSL, Secure Socket Layer), que implica que totes les operacions i transaccions es realitzin en un servidor segur l'accés del qual està restringit a certs usuaris, i que tota la informació intercanviada és encriptada, el que permet assegurar l'autenticitat del Web Liberty des d'on es recapten les Dades Personals, així com la integritat i confidencialitat de les Dades Personals durant la seva transmissió.

L'usuari podrà verificar que es troba en un entorn segur quan vegi en la part inferior del navegador un símbol que representa un carenat tancat i el protocol d'internet canviï de http:// a https://. Addicionalment, determinades configuracions d'alguns navegadors informen a l'usuari mitjançant un missatge en pantalla quan entra o surt d'un servidor segur.

Canvis en la Política de Privacitat

Si Liberty revisa i/o modifica la Política de Privacitat del Web, la nova redacció de la mateixa s'inclourà en el Web i serà aplicable des d'aquell moment. Per a que els usuaris coneguin la Política de Privacitat vigent en cada moment, se'ls recomana que revisin periòdicament la mateixa Comunicació amb Liberty.

Aquells usuaris que desitgin posar-se en contacte amb Liberty a la fi d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, poden fer-ho a través del link:

Exercir els Drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel.lació i Oposició de Dades Personals)